Voor de algemene voorwaarden van postpunten, klik hier

Voor de algemene voorwaarden van de webshop, klik hier

Artikel 1: Definities

Adressenbestand: het door of in opdracht van Opdrachtgever opgemaakte en aan Sandd voor Bezorging ter beschikking gestelde bestand met adresgegevens van Geadresseerden;
Afgiftelocatie: de tussen Sandd en Opdrachtgever overeengekomen locatie waar de Postzendingen voor Bezorging dienen te worden afgeleverd door de Opdrachtgever dan wel, indien geen locatie is overeengekomen, de locatie waar Sandd Postzendingen voor Bezorging in ontvangst neemt;
Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden voor Postbezorging;
AVG: de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming EU 2016/679;
Bezorgdag(en): de door Sandd vastgestelde dagen per week waarop Postzendingen door Sandd bezorgd worden;
Bezorging: het geheel van handelingen dat wordt verricht teneinde de Postzendingen op het Postadres te bezorgen;
Brievenbuspakje: een Postzending die als inhoud een ‘goed’ heeft;
Geadresseerde(n): de op de Postzending en/of op bij de Postzending behorende documenten vermelde persoon of organisatie en/of Postadres aan wie respectievelijk waar de Postzending moet worden afgeleverd;
Orderbevestiging: het door Sandd opgemaakte document, waarop ordergegevens worden weergegeven met betrekking tot door de Opdrachtgever voor Bezorging aangeboden Postzendingen;
Opdrachtgever: de rechtspersoon of natuurlijke persoon die met Sandd een Overeenkomst heeft gesloten tot bezorging van één of meer Postzendingen;
Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Sandd en Opdrachtgever tot stand komt, op welke wijze dan ook, en elke wijziging of aanvulling daarop alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst;
 Postadres: het adres of postbusnummer (inclusief postcode) van Geadresseerde;
Post Aanleverformulier: het bij de Postzending behorende document, waarop door Opdrachtgever gegevens worden weergegeven met betrekking tot door de Opdrachtgever voor Bezorging aangeboden Postzendingen;
Postzending(en): bescheiden en schriftelijke mededelingen, al dan niet verpakt, die geschikt zijn voor Bezorging in/door een brievenbus, alsmede Brievenbuspakjes die geschikt zijn voor Bezorging in/door een brievenbus;
Privacyregelgeving alle wetgeving inzake verwerking van persoonsgegevens, waaronder maar niet beperkt tot de AVG, en overige beleidstukken en gedragscodes van toezichthouders;
Sandd: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Sandd B.V., statutair gevestigd en kantoor houdend te Apeldoorn en tevens de overige groepsmaatschappijen, voor zover deze de Algemene Voorwaarden van toepassing hebben verklaard;
Sanddcode: de door Sandd gebruikte code, die voor de Bezorging van belang zijnde gegevens bevat.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1.  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle (mondelinge of schriftelijke) aanbiedingen en offertes van Sandd, in de ruimste zin van het woord, alsmede op alle Overeenkomsten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
 2. De toepasselijkheid van enige algemene of specifieke voorwaarden of bedingen, gehanteerd door Opdrachtgever, wordt door Sandd uitdrukkelijk van de hand gewezen en buiten toepassing verklaard.

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomst

 1. Alle (mondelinge of schriftelijke) offertes van Sandd zijn vrijblijvend, tenzij tevoren schriftelijk een termijn voor aanvaarding respectievelijk geldigheid is overeengekomen.
 2. De Overeenkomst komt tot stand indien Sandd en Opdrachtgever zulks mondeling of schriftelijk overeenkomen dan wel door acceptatie van Sandd van de door Opdrachtgever voor Bezorging aangeboden Postzendingen.
 3. Sandd kan niet worden gehouden aan eventuele druk-, schrijf- en/of telfouten en/of onduidelijkheden in offertes of prijsopgaven.
 4. Indien Sandd en Opdrachtgever een schriftelijke Overeenkomst aangaan, vervangt deze alle eerdere voorstellen, correspondentie of andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling gedaan.

Artikel 4: Aanbieding Postzendingen

 1. Opdrachtgever biedt de Postzendingen op het overeengekomen tijdstip op de Afgiftelocatie voor Bezorging aan Sandd aan.
 2. Bij de aanbieding van de Postzendingen geeft Opdrachtgever een Post Aanleverformulier af en ondertekent deze. Degene die namens de Opdrachtgever het Post Aanleverformulier afgeeft en ondertekent, wordt geacht de Opdrachtgever te vertegenwoordigen. Tevens overhandigt Opdrachtgever bij de aanbieding van de Postzendingen drie blanco voorbeeldexemplaren van de Postzendingen.
 3. Opdrachtgever stelt het Adressenbestand uiterlijk op het overeengekomen tijdstip op de door Sandd aangegeven wijze ter beschikking aan Sandd.

Artikel 5: Bezorging van de Postzendingen

 1. Voor zover mogelijk en uitsluitend vóór het moment dat de aangeboden Postzendingen door Sandd worden gesorteerd, kan Opdrachtgever de Postzending(en) terugvragen. Sandd brengt hiervoor annuleringskosten in rekening. Opdrachtgever blijft evenwel de vergoeding voor de Bezorging verschuldigd.
 2. De bezorging van de Postzending geschiedt door deponering van de Postzending in de brievenbus, brievengleuf of postbus behorende bij het op de Postzending aangegeven Postadres. Mocht de Postzending onverhoopt niet in de brievenbus, brievengleuf of postbus passen of indien een brievenbus of brievengleuf ontbreekt, wordt de Postzending als onbestelbaar aangemerkt en is het bepaalde in Artikel 6.2 van deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
 3. In afwijking van het bepaalde in artikel 6.2 wordt een Brievenbuspakje dat als onbestelbaar wordt aangemerkt fysiek geretourneerd aan de Opdrachtgever.
 4. Postzendingen bestemd voor Geadresseerden in ziekenhuizen, bejaardentehuizen, kazernes, legerplaatsen, recreatieterreinen en andere panden en complexen waar de Geadresseerde geen eigen voor het publiek toegankelijke brievenbus heeft, worden in de gemeenschappelijke brievenbus afgeleverd, dan wel afgegeven aan de daartoe aangewezen persoon of, bij gebreke van een aangewezen persoon, aan de beheerder van het complex. Indien de toegang tot dergelijke afleverplaatsen onmogelijk is, wordt de Postzending als onbestelbaar aangemerkt en is het bepaalde in Artikel 6.2 van deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
 5. Indien Sandd op grond van wet- of regelgeving of rechterlijke uitspraak gehouden is de Postzending aan een ander dan Geadresseerde te bezorgen, bezorgt Sandd de Postzending aan die ander,

Artikel 6: Retourpost

 1. Retourpost van Geadresseerden zelf wordt door de ontvanger meestal (‘retour afzender’) geretourneerd via de brievenbussen van PostNL, waarna PostNL deze post retourneert aan Sandd (als zijnde het op het poststuk aangegeven retouradres). PostNL kan de retourpost ook rechtstreeks aan de Opdrachtgever retourneren.
 2. Sandd informeert Opdrachtgever dat poststukken als onbestelbaar zijn geretourneerd. Indien Opdrachtgever dat schriftelijk aangeeft, wordt deze onbestelbare post geretourneerd aan Opdrachtgever op een door Sandd te bepalen wijze. Sandd belast alle kosten die zijn verbonden aan het retourneren van de onbestelbare post door aan Opdrachtgever.

Artikel 7: Tarieven en vergoedingen

 1. Opdrachtgever is voor de Bezorging de overeengekomen vergoeding (vracht) verschuldigd.
 2. Opdrachtgever verstrekt Sandd alle gegevens die van belang zijn voor de bepaling van de verschuldigde vergoeding voor de Bezorging, waaronder gegevens omtrent de aantallen en inhoud van de Postzendingen. Sandd stelt de verschuldigde vergoeding vast op basis van het door Opdrachtgever verstrekte adressenbestand alsmede op basis van de door Sandd vastgestelde meting en weging. In geval van ongecodeerde post worden de aantallen vastgesteld door de (machinale) telling en/of  op basis van de aantallen die worden vastgesteld door de sorteermachine in geval van ongesorteerde post. In geval van een geconstateerde afwijking is de door Sandd vastgestelde meting en weging leidend.
 3. Sandd verhoogt de tarieven op 1 januari van ieder kalenderjaar, conform de voor dat jaar van toepassing zijnde NEA index. De NEA index is de kostenindex voor transport en aan-verwante activiteiten en dient bij Sandd als basis voor tariefsverhogingen. Sandd behoudt het recht om naast de NEA index tussentijds andere tariefsverhogingen door te voeren.
 4. Sandd is gerechtigd de tarieven voor Bezorging aan te passen in geval van kostenstijgingen buiten de invloedsfeer van Sandd. Sandd maakt een dergelijke aanpassing van de tarieven schriftelijk bekend aan Opdrachtgever, waarbij Opdrachtgever binnen een maand na bekendmaking van de aanpassing van de tarieven de Overeenkomst kan beëindigen met inachtneming van de in de Overeenkomst opgenomen opzegtermijn.
 5. Behoudens voor zover anders overeengekomen of vermeld, zijn door Sandd gehanteerde tarieven exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. Daarnaast zijn de door Sandd gehanteerde tarieven exclusief kosten voor de retourenregeling (artikel 6)  alsmede exclusief eventuele andere toeslagen.

Artikel 8: Betaling

 1. Opdrachtgever betaalt de verschuldigde vracht en andere verschuldigde bedragen binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, aan Sandd. Betaling dient te geschieden in Nederlandse valuta door middel van overmaking ten gunste van een door Sandd aan te wijzen bankrekening. Bezwaren tegen het bedrag van de factuur schort de betalingsverplichting niet op.
 2. Opdrachtgever is, na tenminste éénmaal aangemaand te zijn tot betaling, zonder nadere ingebrekestelling over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn als bedoeld in lid 1 van dit Artikel zijn betaald, rente verschuldigd vanaf die dag tot op de datum van algehele voldoening, welke rente gelijk is aan de alsdan in Nederland geldende wettelijke rente.
 3. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso-) kosten die Sandd maakt als gevolg van de niet-nakoming door Opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van Opdrachtgever.
 4. Indien enige betalingstermijn wordt overschreden, is Sandd gerechtigd haar verplichtingen uit de Overeenkomst en eventuele andere Overeenkomsten op te schorten totdat algehele betaling heeft plaatsgevonden, onverminderd het recht van Sandd op schadevergoeding en zonder jegens Opdrachtgever tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 5. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van Sandd daartoe aanleiding geeft, is Sandd gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Sandd te bepalen vorm en/of een voorschot geeft. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen dan wel het voorschot te betalen, is Sandd gerechtigd, onverminderd haar overige rechten, de verdere uitvoering van de Bezorging onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Sandd verschuldigd is, direct opeisbaar.
 6. De door Opdrachtgever gedane betalingen strekken in de eerste plaats ter voldoening van alle verschuldigde kosten, daarna ter voldoening van de verschuldigde rente en vervolgens ter voldoening van opeisbare facturen die het langst open staan, ook indien Opdrachtgever vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 7. Facturatie via tussenpersonen (Grafisch Afwerkers, DM-bureaus, Reclamebureaus, etc) is mogelijk. In dit geval worden door Sandd een garantstelling opgesteld voor de oorspronkelijke Opdrachtgever waarin deze verklaart garant te staan voor betaling indien de tussenpersoon niet aan zijn of haar betalingsverplichting voldoet.
 8. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om enige verplichting uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk op te schorten.
 9. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om enige schuld die hij aan Sandd heeft te verrekenen met enige vordering die hij op Sandd mocht hebben.

Artikel 9: Bescherming van persoonsgegevens; Adressenbestand

 1. Sandd verwerkt persoonsgegevens in het kader van Postbezorging en aanverwante processen. Sandd is ten aanzien van deze verwerkingsactiviteiten verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de in Nederland geldende Privacyregelgeving. Sandd bepaalt welke persoonsgegevens worden verwerkt, heeft zeggenschap over de toegang tot de persoonsgegevens en stelt bewaartermijnen vast.  De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de Overeenkomst.
 2. Sandd verwerkt persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de in Nederland geldende Privacyregelgeving. Sandd verplicht zich om persoonsgegevens die Sandd bekend worden bij de uitvoering van de Overeenkomst dan wel anderszins bekend worden bij de Bezorging van de Postzendingen, niet aan derden bekend te maken, behoudens voor zover dat noodzakelijk is voor een behoorlijke uitvoering van de opgedragen werkzaamheden of Sandd hiertoe verplicht is op grond van wet- of andere regelgeving.
 3. Sandd zorgt voor passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Sandd draagt er zorg voor dat deze maatregelen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau garanderen gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen.
 4. Ingeval in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst sprake is van een inbreuk in verband met persoonsgegevens (ook wel “datalek”) als bedoeld in de AVG behoudt Sandd zich het recht voor zelf een melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens of aan betrokkenen te doen, indien Sandd van oordeel is dat hiertoe op haar een verplichting rust.
 5. In het kader van een wettelijke verplichting zal Sandd in sommige gevallen persoonsgegevens beschikbaar stellen aan bevoegde (overheids)instanties. Sandd zal in die gevallen uitsluitend die informatie beschikbaar stellen die noodzakelijk is om aan een verzoek te voldoen.
 6. Sandd zal betrokkenen middels het privacystatement op de website informeren over de verwerking van persoonsgegevens conform 13 en 14 AVG.
 7. Het in de voorgaande leden bepaalde laat onverlet de eigen verplichtingen en verantwoordelijkheden van Opdrachtgever ingevolge de in Nederland geldende Privacyregelgeving.
 8. Opdrachtgever vrijwaart Sandd, behoudens opzet en/of grove schuld van Sandd, voor alle aanspraken die jegens Sandd worden ingesteld wegens schending van het gestelde bij of krachtens de in Nederland geldende Privacyregelgeving.
 9. Sandd is gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, indien Opdrachtgever in strijd handelt met het gestelde bij of krachtens de in Nederland geldende Privacyregelgeving. Sandd is niet aansprakelijk voor enige hieruit voortvloeiende schade. Opdrachtgever is jegens Sandd aansprakelijk voor alle schade voortvloeiende uit de opschorting.
 10. Sandd is gerechtigd om kennis te nemen van de inhoud van niet gesloten Postzendingen, doch uitsluitend om, in geval van onbestelbaarheid, het adres van de Opdrachtgever of Geadresseerde te kunnen vaststellen dan wel om de verschuldigde vergoeding voor de Bezorging te kunnen bepalen.
 11. Gesloten Postzendingen die in het kader van de Bezorging als onbestelbaar zijn aan te merken en niet aan de Opdrachtgever kunnen worden teruggegeven, worden alleen geopend op last van de rechtbank te ’s Gravenhage (sector kanton) om, voor zover nodig voor het vaststellen van het adres van Opdrachtgever of Geadresseerde, van de inhoud van de Postzending kennis te nemen. Sandd respecteert te allen tijde het in de Grondwet vastgelegde briefgeheim en handelt dienovereenkomstig. Eventueel gemaakte kosten belast Sandd door aan de Opdrachtgever.
 12. Opdrachtgever kan, na daartoe verkregen schriftelijke toestemming, zelf Adressenbestanden (doen) verrijken door toevoeging van Sandd-code, bundel- en/of palletgegevens en sortering van de adresregels. Opdrachtgever zal deze werkzaamheden steeds voor eigen rekening en risico (doen) verrichten en er voor zorgdragen dat de ter zake geldende regels en procedures worden nageleefd. Sandd hoeft dergelijke verrijkte Adressenbestanden niet aan nadere controles te onderwerpen. Het aanleveren van verrijkte Adressenbestanden die niet in overeenstemming met de voorschriften van Sandd zijn vervaardigd kan er toe leiden dat de Bezorging vertraagd of onuitvoerbaar wordt. Opdrachtgever erkent dat Sandd hiervoor niet aansprakelijk is en vrijwaart Sandd voor eventuele aanspraken van derden te dezer zake.
 13. Ter efficiënte uitvoering van het debiteurenbeheer maakt Sandd gebruik van credit managementinformatie. Om deze reden kan Sandd indien hier aanleiding toe bestaat gegevens omtrent openstaande facturen alsmede het betaalgedrag delen in een database waar deze geanonimiseerd worden gebruikt ten behoeve van statistische analyse en data verrijking.

Artikel 10: Risico en aansprakelijkheid

 1. Sandd is als vervoerder aansprakelijk voor de Postzending vanaf het moment van feitelijke inontvangstneming, te weten het moment dat de Postzending op de Afgiftelocatie is afgeleverd dan wel is afgehaald en Opdrachtgever een vrachtbrief met specificaties heeft ondertekend tot het moment van de feitelijke aflevering, te weten het moment van bezorging van de Postzending op het Postadres dan wel retournering aan de Opdrachtgever.
 2. Sandd is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van Opdrachtgever of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijfsschade, gederfde inkomsten en/of vertragingsschade. De aansprakelijkheid van Sandd voor directe schade is beperkt conform het in dit artikel bepaalde. Opdrachtgever of derden hebben geen ander recht dan het vorderen van een vergoeding voor directe schade.
 3. Een Postzending wordt geacht geen waarde te hebben, tenzij Opdrachtgever genoegzaam het tegendeel aantoont. In het laatste geval is de aansprakelijkheid van Sandd beperkt tot de waarde van de Postzending, vastgesteld overeenkomstig het bepaalde in artikel 8:1103 BW, met dien verstande dat Sandd niet aansprakelijk is boven een bedrag als vastgesteld op grond van artikel 8:1105 BW.
 4. Sandd is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij door overmacht niet aan haar verplichtingen heeft kunnen voldoen. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Sandd onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet kan worden verlangd, ongeacht of deze omstandigheid bij het sluiten van de Overeenkomst voorzienbaar was, alsmede elke omstandigheid die een zorgvuldig vervoerder niet heeft kunnen vermijden en deze vervoerder evenmin de gevolgen van die omstandigheid heeft kunnen verhinderen. Onder overmacht wordt tevens verstaan overmacht aan de zijde van een onderaannemer c.q. leverancier van Sandd.
 5. Sandd stelt Opdrachtgever zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachttoestand als bedoeld in lid 4 van dit Artikel op de hoogte.
 6. Opdrachtgever heeft in ieder geval geen recht op schadevergoeding, voor zover de schade het gevolg is van één van de volgende omstandigheden:
  • a: de aard of een gebrek van de Postzending zelf;
  • b: onvoldoende verpakking van de Postzending door een ander dan Sandd zelf;
  • c: onvolledige of gebrekkige adressering van de Postzending;
  • d: het niet tijdig aanleveren van dan wel fouten en/of gebreken in Adressenbestand;
  • e: het niet tijdig en/of onvolledig aanleveren voor Bezorging van de Postzending(en);
  • f: iedere andere oorzaak die aan Opdrachtgever kan worden toegerekend.
 7. Vorderingen jegens Sandd kunnen uitsluitend door Opdrachtgever worden ingesteld. Opdrachtgever vrijwaart Sandd voor alle vorderingen van derden (waaronder Geadresseerden) verband houdende met werkzaamheden uit hoofde van een Overeenkomst.
 8. Een verzoek tot vergoeding van de in het kader van de Bezorging van Postzendingen geleden schade dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 30 dagen na het ontstaan van de schade schriftelijk aan Sandd gemeld te worden. Opdrachtgever heeft de verplichting om de voor het onderzoek naar de schade noodzakelijke gegevens aan Sandd te verstrekken.
 9. Een verzoek tot vergoeding van schade wegens het verlies van een Postzending wordt pas in behandeling genomen wanneer een Postzending niet is bezorgd bij Geadresseerde en niet binnen 30 dagen na aanbieding is geretourneerd aan Opdrachtgever.
 10. Sandd doet geen beroep op de in dit Artikel opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen, indien de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Sandd of diens leidinggevend personeel.
 11. Voor zover om wat voor reden dan ook op de in dit artikel genoemde en/of overige toepasselijke aansprakelijkheidsbeperkingen en/of –uitsluitingen geen beroep kan worden gedaan, is de aansprakelijkheid van Sandd hoe dan ook beperkt tot het bedrag dat in voorkomend geval onder Sandds aansprakelijkheidsverzekering gedekt is.

Artikel 11: Aansprakelijkheid van Opdrachtgever

 1. Onverminderd enige wettelijke bepaling terzake van aansprakelijkheid van de Opdrachtgever is Opdrachtgever jegens Sandd aansprakelijk voor schade die als gevolg van een oorzaak die hem toe te rekenen is, door een door Opdrachtgever voor Bezorging aangeboden Postzending is toegebracht aan (I) personen in dienst van of anderszins werkzaam voor Sandd of (II) zaken die door Sandd of een door Sandd ingeschakelde derde worden gebruikt voor de Bezorging dan wel (III) andere postzendingen.
 2. Opdrachtgever is voorts aansprakelijk voor alle schade veroorzaakt door de niet naleving van de overeengekomen voorschriften en verplichtingen, onverminderd de overige rechten van Sandd terzake.

Artikel 12: Weigering, opschorting en ontbinding

 1. Sandd kan de Bezorging van de Postzendingen weigeren indien Sandd vaststelt dat:
  • a: de Postzendingen niet voldoen aan de door Sandd gestelde eisen aan gewicht, afmeting, inhoud, adressering en verpakking, zoals deze onder meer blijken uit Artikel 13 van deze Algemene Voorwaarden;
  • b: de Postzendingen niet op het overeengekomen tijdstip worden afgeleverd voor Bezorging;
  • c: Bezorging gevaar oplevert voor personen of zaken dan wel Sandd aanleiding heeft te vermoeden dat de Bezorging gevaar kan opleveren voor personen of zaken;
  • d: Opdrachtgever niet voldoet aan één of meer bepaling(en) uit deze Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst;
  • e: Bezorging in strijd is met enige bepaling uit wet- of regelgeving dan wel sprake is van andere gegronde redenen.In het geval van situaties zoals beschreven onder (b) heeft Sandd het recht, al dan niet onder oplegging van een toeslag, de Postzendingen te bezorgen op een bezorgdag volgend op de dag waarop de Postzendingen daadwerkelijk voor Bezorging zijn afgeleverd. Sandd informeert de Opdrachtgever zo snel als mogelijk over de keuze die Sandd maakt.
 2. Sandd kan de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten, indien Sandd vaststelt dat één of meer van de omstandigheden als genoemd in lid 1 van dit Artikel zich voordoen.
 3. Sandd kan de Overeenkomst, al dan niet gedeeltelijk, ontbinden, indien Sandd vaststelt dat één of meer van de omstandigheden als genoemd in lid 1 van dit Artikel zich voordoen en Opdrachtgever het gebrek of de tekortkoming niet heeft hersteld binnen een termijn van 7 dagen na hiertoe schriftelijk door Sandd te zijn gesommeerd. Schriftelijke sommatie van Sandd is niet nodig indien nakoming tijdelijk of blijvend onmogelijk is.
  • a: de uitvoering van de betreffende Overeenkomst(en) op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of
  • b: al haar eventuele verplichtingen ten opzichte van Opdrachtgever op te schorten;
 4. Ingeval van (voorlopige) surséance van betaling, (aanvraag of aangifte tot) faillissement, stillegging of liquidatie van het bedrijf van Opdrachtgever, zijn alle Overeenkomsten met Opdrachtgever van rechtswege ontbonden, tenzij Opdrachtgever binnen redelijke tijd aan Sandd mededeelt nakoming van (een deel van) de betreffende Overeenkomst(en) te verlangen, in welk geval Sandd zonder ingebrekestelling gerechtigd is: één en ander onverminderd de andere rechten van Sandd onder welke Overeenkomst met Opdrachtgever dan ook en zonder dat Sandd tot enige schadevergoeding is gehouden.
 5. Indien Sandd de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschort dan wel de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbindt, worden de Postzendingen en de eventueel daarbij behorende bescheiden geretourneerd aan Opdrachtgever dan wel wordt Opdrachtgever in staat gesteld de Postzendingen af te halen. De voor de Bezorging te betalen vergoeding blijft verschuldigd.
 6. Sandd heeft een recht van retentie op de Postzendingen voor hetgeen Opdrachtgever aan haar verschuldigd is ter zake van de Bezorging van de Postzendingen, waaronder de kosten van retournering.

Artikel 13: Vorm, verpakking, adressering, afmetingen, gewicht en inhoud Postzendingen

 1. Een Postzending die door Opdrachtgever voor de Bezorging wordt aangeboden:
  • a: heeft alleen in overleg afwijkende vormen (anders dan rechthoekig);
  • b: is niet kleiner dan: 14 cm x 9 cm en niet groter dan 38 cm x 26,5 cm x 3,2 cm;
  • c: is voorzien van postcode, adres of postbusnummer van Geadresseerde alsmede de plaats van bestemming (incl. land in geval van buitenlandse bestemming), en – indien van d: toepassing – het bundel- en palletnummer en de Sanddcode;
  • d: is voorzien van een retouradres links bovenin de hoek aan de voorzijde of op de achterzijde van het poststuk;
  • e: is voorzien van een envelop of andere verpakking dan wel is voldoende stevig om zonder verpakking te worden vervoerd;
  • f: is niet zwaarder dan 2,0 kilogram;
  • g: is verpakt op een wijze die past bij de inhoud van de Postzending zodanig dat de Bezorging geen hinder ondervindt en de Postzending geen schade zal toebrengen aan andere zaken;
  • h: voldoet aan de voorschriften zoals beschreven in het document Werken met Sandd. Dit is te vinden op de website www.sandd.nl.
 2. Sandd bepaalt of voldaan is aan de voorwaarden van dit artikel en de meting van Sandd is doorslaggevend. Sandd bepaalt of  de partij kan worden bezorgd. Sandd kan de partij weigeren.
 3. De adressering als genoemd onder Artikel 13.1 sub c van deze Algemene Voorwaarden dient duidelijk leesbaar op de Postzending te zijn aangebracht.
 4. Sandd heeft het recht om aanduidingen op de Postzending aan te brengen die noodzakelijk zijn voor de Bezorging.
 5. De inhoud van de Postzending kan bestaan uit bescheiden en schriftelijke mededelingen, in welke vorm dan ook, dan wel andere zaken die voor Bezorging geschikt zijn en overigens aan de voorwaarden als genoemd in dit Artikel voldoen. Sandd vervoert geen levende of dode dieren, noch verdovende middelen, noch stoffen, waarop de Wet Gevaarlijke Stoffen van toepassing is.
 6. Wat betreft het vervoer van lithium batterijen wordt onder passend bij de inhoud van de Postzending (zoals bepaald in artikel 13 lid 1 sub g) verstaan: voldoen aan de vereisten van bijzondere bepaling 188 in hoofdstuk 3.3 van het ADR.

Artikel 14: Aanvullende diensten

 1. Opdrachtgever kan gebruik maken van de door Sandd aangeboden haal- en/of brengservice. Opdrachtgever dient dit schriftelijk kenbaar te maken aan Sandd. Sandd en Opdrachtgever leggen de afspraken omtrent de haal- en/of brengservice nader schriftelijk vast in een Overeenkomst.
 2. Indien Opdrachtgever gebruik maakt van de haalservice van Sandd, geldt als Afgiftelocatie het adres van Opdrachtgever dan wel de door Opdrachtgever opgegeven locatie waar de Postzendingen afgehaald moeten worden.
 3. Indien Opdrachtgever gebruik maakt van de brengservice van Sandd, geldt als Afgiftelocatie de plaats waar Sandd de Postzending aflevert, waarbij Opdrachtgever tekent voor ontvangst op de vrachtbrief met specificaties. Sandd is in dit geval verantwoordelijk voor de Postzending vanaf het moment dat zij die Postzending onder zich houdt tot het moment van afgifte van de Postzending aan de Opdrachtgever dan wel retournering aan de Opdrachtgever.

Artikel 14a: Aanvullende diensten: gebruik van kratten

 1. Indien Opdrachtgever daarom verzoekt kan Sandd aan Opdrachtgever kratten in bruikleen geven voor het verzamelen van poststukken. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het in goede staat houden van de kratten en dient alle zorgvuldigheid in acht te nemen ter voorkoming van beschadiging, diefstal of verlies.
 2. Indien Sandd daarom verzoekt dient Opdrachtgever de kratten schoon en onbeschadigd en binnen twee (2) weken te retourneren. Indien blijkt dat het aantal kratten lager is dan het aantal kratten dat in de administratie van Sandd als bruikleen bij Opdrachtgever staat opgegeven, dan dient Opdrachtgever aan Sandd een vooraf door Sandd vastgestelde vergoeding per ontbrekend krat te betalen. De administratie van Sandd inzake het aantal in bruikleen gegeven kratten is leidend.
 3. Opdrachtgever is deze vergoeding per krat eveneens verschuldigd indien blijkt dat sprake is van een ernstige beschadiging van een krat, een en ander in redelijkheid te bepalen door Sandd.

Artikel 15: Overdraagbaarheid rechten en verplichtingen; inzet van derden

 1. Het is Sandd toegestaan de in de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden omschreven rechten en verplichtingen aan derden over te dragen.
 2. Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst aan enige derde over te dragen, behoudens voor zover uit de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden anders voortvloeit dan wel na voorafgaande schriftelijke toestemming van Sandd.
 3. Sandd behoudt zich het recht voor de Overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) door derden te laten uitvoeren.

Artikel 16: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen in verband met de (uitvoering van de) Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden worden in eerste instantie voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats waar Sandd statutair gevestigd is.

Artikel 17: Overige bepalingen

 1. Alle vorderingen uit hoofde van de Overeenkomst, met uitzondering van degene die betrekking hebben op de verplichting van Opdrachtgever tot betaling aan Sandd, verjaren na verloop van een periode van één jaar, te rekenen van de dag volgend op die van de aanbieding van de Postzending aan Sandd.
 2. Sandd heeft het recht te allen tijde deze Algemene Voorwaarden te wijzigen dan wel aan te vullen, waarbij Opdrachtgever binnen een maand na bekendmaking van de wijziging c.q. aanvulling van deze Algemene Voorwaarden de Overeenkomst kan beëindigen met inachtneming van de in de Overeenkomst opgenomen opzegtermijn.
 3. De nietigheid van enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. Mocht enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden niet rechtsgeldig of zonder rechtskracht zijn, dan treden Sandd en Opdrachtgever met elkaar in overleg om de betreffende bepaling te vervangen door een rechtsgeldige regeling die zoveel mogelijk dezelfde inhoud en werking heeft als de nietige of niet-rechtsgeldige bepaling.
 4. Behoudens indien en voor zover anders voortvloeit uit deze Algemene Voorwaarden dan wel uit de Overeenkomst, is het bepaalde in boek 8 Burgerlijk Wetboek van overeenkomstige toepassing op de Bezorging door Sandd.
 5. Indien Sandd gebruik maakt van een derde postvervoerder (bijvoorbeeld in het buitenland), zijn de voorwaarden van die betreffende postvervoerder van toepassing voor het door die derde postvervoerder uitgevoerde gedeelte van de Bezorging.
 6. In geval deze Algemene Voorwaarden en een door Sandd en Opdrachtgever gesloten schriftelijke Overeenkomst onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de Overeenkomst opgenomen voorwaarden
 7. In geval van een conflict tussen de originele versie in de Nederlandse taal en de vertaling in de Engelse taal prevaleert de Nederlandse versie. Dit is eveneens van toepassing in geval van een geschil.
 8. Deze Algemene Voorwaarden worden van kracht op 1 januari 2017.